Οξυ υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Τι είναι?

Είναι η οξεία εμφάνιση αιμορραγίας στον υποσκληρίδιο χώρο συνήθως μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή και αυτόματα. Ως υποσκληρίδιος χώρος ορίζεται η περιοχή ανάμεσα στην σκληρά μήνιγγα και τον εγκέφαλο. Δημιουργείται μετά από βίαια κάκωση στο κρανίο του ασθενούς συνήθως στα πλαίσια τροχαίου ατυχήματος και πολύ πιο συχνά σε μοτοσικλετιστές. Παρόλα αυτά μπορεί να προσβάλλει και ασθενείς που παίρνουν αντιπηκτικά συνήθως, μεγαλύτερης ηλικίας, μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους ή με μικρή κάκωση κεφαλής.

Ποια είναι τα συμπτώματα?

            Η εμφάνιση του οξέως υποσκληριδίου αιματώματος ανήκει στις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο ασθενής συνήθως έχει χαμηλό επίπεδο συνείδησης ή βρίσκεται σε βαθύ κώμα. Μπορεί να εμφανιστούν έμετοι, επιληπτικές κρίσεις καθώς και ημιπάρεση (παράλυση δηλαδή της μιας πλευράς του σώματος). Ο μηχανισμός δημιουργίας των συμπτωμάτων είναι η υποκείμενη βλάβη στον εγκέφαλο που υπάρχει στο οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Δηλαδή το σημαντικότερο στην κάκωση αυτή είναι ο τραυματισμός του εγκεφάλου και μετά η αιμορραγία στον υποσκληρίδιο χώρο η οποία πιέζει τον εγκέφαλο.  Σε λίγες περιπτώσεις οι ασθενείς έχουν κεφαλαλγία, εμέτους υπνηλία αλλά δεν είναι σε βαθύ κώμα. Σε αυτή την πιθανότητα το αιμάτωμα έχει δημιουργηθεί μετά από μικρή κάκωση ή και αυτόματα λόγω της λήψης των αντιπηκτικών. Εδώ δεν υπάρχει κάκωση του εγκεφάλου παρά μόνο η υποσκληρίδια αιμορραγία, γι αυτό και η νευρολογική κατάσταση των ασθενών είναι καλύτερη.

Πως αντιμετωπίζεται?

            Το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα χρήζει άμεσης νευροχειρουργικής παρέμβασης με κρανιοτομία και παροχέτευση στην περίπτωση που ο ασθενής είναι σε κώμα και έχει ημιπάρεση. Εάν είναι αφυπνισμένος καθώς επίσης και εάν υπάρχουν και άλλα κριτήρια από την κλινική εξέταση και την αξονική τομογραφία εγκεφάλου (όλα αυτά θα κριθούν από τον νευροχειρουργό) μπορεί να αντιμετωπιστεί και με παρακολούθηση χωρίς νευροχειρουργική επέμβαση. Πάντα στις βαριές περιπτώσεις ο ασθενής νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) άμεσα μετεγχειρητικά μιας και δεν είναι σε θέση να ξυπνήσει άμεσα μετά την επέμβαση. Δυστυχώς το συγκεκριμένο αιμάτωμα έχει πολύ μεγάλη θνητότητα που μπορεί να φτάνει και το 90%. Οι παράγοντες που συμβάλουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την ζωή του ασθενούς είναι η ηλικία του ασθενούς (οι νέοι έχουν καλύτερη επιβίωση) η γρήγορη επέμβαση μετά το ατύχημα, η νοσηλεία σε ΜΕΘ, η απουσία βαριών βλαβών στον εγκέφαλο, και η απουσία εγκεφαλικού οιδήματος μετά την νευροχειρουργική παροχέτευση.